ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪЛШЕБНИЯ КОНКУРС ЗА ДЕЦА И ТЕХНИТЕ ФАНТАСТИЧНИ ПРИЯТЕЛИ 2019

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
 1. Организатор на конкурса с рисунки („Конкурса/ът”) е „Хаус Маркет България” ЕАД, ЕИК 200204065, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 216, в сътрудничество с IKEA of Sweden AB, рег. № по ДДС: SE5560747551, адрес: P.O. BOX 317, 83020 Hackås, Sweden (наричани общо „ИКЕА“). Включвайки се в Конкурса, участниците и техните родители/настойници се съгласяват с правилата на Конкурса („Правила/та“) и са длъжни да ги спазват във всеки един момент. Правилата на Конкурса може да намерите по всяко време на интернет адрес www.ikeaplay.bg.
 2. Участници в Конкурса могат да бъдат само деца на възраст до 12 години (включително), с постоянен адрес в Република България, представлявани от свой родител или настойник, член на (участник в) програмата IKEA FAMILY. Служители на ИКЕА, членовете на журитата от Конкурса, служителите на рекламните агенции, обслужваща Конкурса, както и членовете на техните семейства, нямат право да участват в Конкурса.

 

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
 1. За да участват в Конкурса, участниците трябва самостоятелно да нарисуват своя фантастичен (въображаем) приятел и да го изпратят на „Хаус Маркет България” ЕАД, чрез своя родител/настойник, както е предвидено в Правилата по-долу.
 2. Всеки участник има право да участва в Конкурса само с една рисунка. В случай, че участник е участвал с повече от една рисунка в Конкурса, журито ще избере само една от подадените рисунки и само тя ще бъде оценена.
 3. Участниците нямат право да бъдат подпомагани от своите родители/настойници или други лица за създаването на рисунките си.
 4. Не се допускат до участие в Конкурса рисунки с нецензурни и/или обидни текстове и изображения, внушаващи и/или изобразяващи насилие, етническа, религиозна, политическа, расова нетърпимост, дискриминация и други подобни.
 5. Конкурсът се организира и провежда на два етапа – локален (на територията на Република България) и глобален (на международно ниво).

 

5.1. Локален етап на Конкурса.      

5.1.1. Локалният етап на Конкурса се провежда в периода 1 ноември 2019 г. – 17 ноември 2019 г., в който участниците, чрез своя родител/настойник, могат да изпращат рисунките си на „Хаус Маркет България” ЕАД. Изпращането на рисунките се извършва чрез уеб адрес www.ikeaplay.bg. В Конкурса участват само рисунки, получени от „Хаус Маркет България” ЕАД до 23:59 ч. на 17 ноември 2019 г. Участници с несвоевременно или некоректно/неправилно подадени рисунки се дисквалифицират.  

5.1.2. За изпращане на рисунка чрез уеб адрес www.ikeaplay.bg трябва да се посети посочената интернет страницата и рисунката да бъде подадена през формуляра за участие. Изискванията за размер и вид на файла са: формат jpg и големина не повече от 2 МВ

5.1.3. След приключване на периода за подаване на рисунки, съгласно т. 5.1.1. по-горе от Правилата, се извършва определяне на общо 15 /петнадесет/ финалиста от този етап на Конкурса, както е посочено в следващите точки.    

5.1.4. В периода 18 ноември 2019 г. – 24 ноември 2019 г. ще се извърши онлайн гласуване чрез бутон „Like” на уеб адрес www.ikeaplay.bg за всички участници, изпратили рисунки чрез уеб адреса. За целите на гласуването е необходимо гласуващите да имат валиден личен Facebook профил, чрез който да гласуват. Забранено е използването на всякакви методи (в т.ч. чрез специализиран софтуер), които по един или друг начин добавят гласове за рисунки "автоматично". ИКЕА има право да анулира подадени гласове за рисунки, за които има съмнение, че са направени в нарушение на Правилата. Гласуването приключва в 23:59 ч. на 24 ноември 2019 г. Тримата участници, получили най-много харесвания от проведеното гласуване, автоматично стават финалисти от локалния етап на Конкурса.

5.1.5. Успоредно с онлайн гласуването ще се проведе и избор на още 12 финалисти от 4-членно жури. Журито ще избере тези финалисти от всички рисунки, подадени чрез сайта www.ikeaplay.bg. Журито ще избере и петима резервни финалисти. Критериите за оценяване и избор на рисунките са: оригиналност на идеята, творчески подход и изпълнение, приложимост и други по преценка на ИКЕА.        

5.1.6. „Хаус Маркет България” ЕАД ще уведоми всички участници, които са станали финалисти в локалния етап на Конкурса, чрез e-mail. Участниците следва в тридневен срок от уведомяването да потвърдят в отговор на изпратения e-mail желанието си за по-нататъшно участие в Конкурса.    

5.1.7. В случай че не може да бъде установен контакт с някой участник-финалист или същият не потвърди по-нататъшното си участие в Конкурса в срока според т. 5.1.6, то неговото място се заема от резервен финалист (съобразно класирането на резервните финалисти от журито).      

5.1.8. На 9 декември 2019 г. ще бъдат обявени 15-те финалисти от локалния етап на Конкурса, които ще могат да участват в глобалния етап на Конкурса. Обявяването ще се извърши на уеб адрес www.ikeaplay.bg и/или на фейсбук страницата на ИКЕА България и/или на уеб адрес www.ikea.bg.           

5.1.9. „Хаус Маркет България” ЕАД ще изпрати рисунките на 15-те финалисти към IKEA of Sweden AB с оглед по-нататъшното им участие в глобалния етап на Конкурса.      

5.1.10. В регистрационната форма за участие в Конкурса има полета, в които се попълват определени данни/информация. Полетата от регистрационната форма, които задължително следва да се попълнят, за да бъде взето участие в Конкурса, са отбелязани със звезда (*). С подаването на регистрационната форма родителят/настойникът дава съгласието си детето да участва в Конкурса.

 

5.2. Глобален етап на Конкурса     

5.2.1. 15-те финалисти от локалния етап на Конкурса участват в глобалния етап, където се определят 6 (шест) победители общо за всички участващи в Конкурса държави. Победителите се определят от жури на IKEA of Sweden AB, състоящо се от специалисти по разработване на продукти за деца – специалист разработване на продукти, инженер разработване на продукти, продуктов дизайнер, специалист снабдяване и доставки, представител на търговски екип. Критериите за оценяване и избор на рисунките са уникалност, търговски потенциал, възможност за изработване на плюшена играчка по рисунката, оригиналност и други по преценка на ИКЕА.       

5.2.2. Финалистите от локалния етап на Конкурса, които са избрани за победители от глобалния етап на Конкурса, ще бъдат уведомени за това по e-mail и/или телефон.        

5.2.3. През месец февруари 2020 г. IKEA of Sweden AB ще обяви 6-имата победители от глобалния етап на Конкурса. Победителите, заедно с рисунките им, ще бъдат публикувани в пресата (вестници, списания, в т.ч. електронни, и т.н.) и по всякакви други начини (интернет страници, фейсбук страници и т.н.), каквито ИКЕА намери за добре.       

5.2.4. На база рисунките на победителите ИКЕА желае да разработи и произведе лимитирана серия плюшени играчки, които да се продават в магазини ИКЕА. През ноември 2020 г. лимитирана серия плюшени играчки, изработени на база рисунките на победителите от глобалния етап на Конкурса, ще бъдат пуснати в продажба в магазини ИКЕА. При условие, че не може да бъде произведена плюшена играчка на база рисунката на даден участник, ИКЕА има право да не произведе тази играчка и да я замени с друга, базирана на друга рисунка от Конкурса.             

5.2.5. ИКЕА ще дарява пълната сума от приходите от всички продадени плюшени играчки от произведената лимитирана серия за цели, избрани изключително от ИКЕА, в полза на проекти, подкрепящи правото на децата да играят и да се развиват. Сумата на дарението може да бъде променяна по усмотрение на ИКЕА.

 

III. НАГРАДИ

 

 1. Всеки участник в локалния етап на Конкурса получава сертификат за участие, който се изпраща на предоставения в регистрационната форма за участие e-mail.
 2. През месец декември 2019 г. ще бъде проведено официално награждаване и изложба на рисунките на 15-те финалисти от локалния етап на Конкурса. На събитието на всеки участник-финалист, чрез родителя/настойника, ще бъде връчен сертификат за финалист в Конкурса (в допълнение към сертификата за участие по т. 1). Присъствието на родител/настойник на събитието е задължително условие. „Хаус Маркет България” ЕАД ще уведоми предварително по e-mail, телефон или друг подходящ начин финалистите за мястото и часа на провеждане на събитието
 3. Ако участник бъде определен за победител в глобалния етап от Конкурса, той ще получи една плюшена играчка от модела, изработен по неговата рисунка. ИКЕА допълнително ще уведоми такъв участник за начина, датата и мястото на получаване на тази награда.
 4. Наградите не подлежат на договаряне и правото за получаването им не може да се прехвърля на трети лица. Не може да се получават пари вместо или срещу награди. ИКЕА си запазва правото да замени дадена награда с друга или с еквивалента стойност, по своя преценка, в случай на обстоятелства извън контрола на ИКЕА. Всички и всякакви евентуално дължими данъци във връзка с наградата са за сметка на получателя на наградата.
 5. ИКЕА си запазва правото да избере друг победител и да даде наградата на друго лице в случай, че има основателни съмнения, че даден участник е участвал в Конкурса по несъвместим с Правилата начин или начин, който ИКЕА счете за неподходящ, противозаконен или неморален.

 

IV. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

 1. На основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, с подаването на рисунката и регистрационната форма за участие в Конкурса участниците (чрез своите родители/настойници) се съгласяват, че авторското право върху рисунките възниква директно за и принадлежи на ИКЕА, като последното включително има право свободно да използва рисунките за разработването на лимитираната серия плюшени играчки съгласно Раздел II, т. 5.2.4 по-горе. ИКЕА не дължи каквото и да е възнаграждение на участниците във връзка с придобитите права.
 2. Всички рисунки, подадени за участие в Конкурса, трябва да бъдат оригинални творби на участниците. Участниците, чрез своите родители/настойници, декларират, че са автори на всяка рисунка, която изпращат за участие в Конкурса. Участниците декларират, че не са отстъпвали изключителното право за използване изпращаните рисунки на трети лица и че авторските права не принадлежат на трети лица.
 3. В случай на промяна в приложимото законодателство или неговото тълкуване, в резултат на които възникването на авторското право в полза на ИКЕА съгласно т. 1 от настоящия раздел се окаже невъзможно/ненастъпило, то ще се счита, че с изпращането на съответната рисунка участникът (чрез своите родители/настойници) отстъпва на ИКЕА изключителното право да използва рисунката по всякакви начини, в т.ч. възпроизвеждане, разпространение сред неограничен брой лица на оригинал или екземпляри, излъчване по безжичен път, предаване и препредаване по кабел, публично показване, преработка, предлагане по безжичен път или по кабел на достъп до неограничен брой лица до снимките или части от тях по начин, който позволява достъпът да бъде осъществяван от място и по време избрани индивидуално от всяко лице, включително да използва рисунките за разработването на лимитираната серия плюшени играчки съгласно Раздел II, т. 5.2.4 по-горе. Изключителните права се отстъпват за максимално допустимия от закона срок. ИКЕА не дължи възнаграждение на участниците във връзка с използването на изпращаните от тях рисунки.
 4. Всички и всякакви права върху дизайна на плюшените играчки, създадени на база рисунките, са изключително притежание и собственост на ИКЕА. На участниците не се дължи никакво обезщетение или възнаграждение във връзка с използването на рисунките им, изработването и реализацията на плюшените играчки и въобще във връзка с Конкурса. ИКЕА не дължи връщане на участниците на предоставени рисунки, в т.ч. на оригинални екземпляри, при никакви обстоятелства.

 

V. УВЕДОМЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

С приемането на (съгласявайки се с) Правилата, участниците в Конкурса, чрез техните родители/настойници, както и самите родители/настойници (от свое име), потвърждават, че са се запознали с настоящия раздел V от Правилата. Възможно е и отделно/допълнително да поискаме от тях потвърждение, че са се запознали с настоящия раздел V от Правилата.

 

 1. За да се включат в Конкурса, участниците в него и техните родители/настойници ще следва да предоставят определени лични данни, включително име и възраст на участника в Конкурса, имейл адрес и телефонен номер за контакт и номер на члена на IKEA FAMILY (родителя/настойника на участника в Конкурса) и други лични данни – съгласно описаните в Правилата условия на Конкурса. Администратори на личните данни във връзка с Конкурса са:

  - „Хаус Маркет България” ЕАД, ЕИК: 200204065, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 216

   и

  - IKEA of Sweden AB, рег. № по ДДС: SE5560747551, адрес: P.O. BOX 317, 83020 Hackås, Sweden.

   

  Горепосочените две дружества ще бъдат съвместни администратори относно личните данни.

   

  „Хаус Маркет България” ЕАД ще бъде точката за контакт по отношение обработването на лични данни във връзка с Конкурса. За целта ще се използват следните данни за контакт - имейл: info@ikeaplay.bg, координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните: dpo@ikea.bg.

   

  Личните данни ще бъдат използвани за целите на администрирането на Конкурса и осъществяване на контакт с участниците. Името, възрастта и рисунката, с която се участва в Конкурса, ще бъдат използвани и за целите на рекламиране на ИКЕА, нейните продукти и Конкурса. По отношение на шестимата победители от глобалния етап на Конкурса - ще се проведе интервю с всеки от тях и резултатът ще бъде използван за маркетингови цели и комуникация относно Конкурса. Съобразно условията на Конкурса, лични данни на участниците в Конкурса и/или на техни родители/настойници биха могли да бъдат публикувани на: интернет адреси www.ikeaplay.bg, www.ikea.bg и/или други интернет адреси; Фейсбук страницата на ИКЕА България и на други Фейсбук страници; в пресата – всякакви вестници, списания, в т.ч. електронни, и т.н.; всякакви медийни канали – в т.ч. телевизионни, интернет базирани и т.н.; по всякакви други подобни начини, форми и носители. Личните данни, отнасящи се до участниците в Конкурса и до техните/родители настойници, биха могли да бъдат използвани и по всички останали начини и за всички останали цели, предвидени на съответните места в Правилата.

   

  Не е налице законово изискване за предоставянето на личните данни от Ваша страна. Предоставянето на определени лични данни (рисунката, с която ще бъде взето участие в Конкурса, както и данните в полетата, отбелязани със звезда в регистрационната форма за участие в Конкурса), е изискване, необходимо за участието Ви в Конкурса. В някои случаи, след като сте изразили съгласието си с Правилата, сте длъжни да предоставяте определени лични данни въз основа на договорно изискване, предвидено в Правилата. Ако не ни предоставите определени лични данни, няма да бъде възможно да се осъществят целите, за които ги обработваме. Включително, ако не ни предоставите личните данни, които са необходими, за да се участва в Конкурса (рисунката, с която ще бъде взето участие в Конкурса, както и данните в полетата, отбелязани със звезда в регистрационната форма за участие в Конкурса), участието в Конкурса няма да бъде възможно.

   

  По отношение на личните данни няма да бъде осъществявано автоматизирано вземане на решения.

 2. Ако участник е избран за финалист в локалния етап на Конкурса, „Хаус Маркет България” ЕАД ще споделя рисунката на участника и лични данни, обработвани във връзка с участието му в Конкурса, с IKEA of Sweden AB. IKEA of Sweden AB ще обработва личните данни с цел провеждане на процеса по оценяване, за да бъдат избрани шестимата победители от глобалния етап на Конкурса. Също така, адресът на победителите от глобалния етап на Конкурса ще бъде споделен с трета страна, за целите на доставяне на наградите до тези победители. Освен това, лични данни, обработвани от нас във връзка с Конкурса, биха могли да бъдат предавани на доставчици на услуги (включително, но не само, рекламни агенции), на други партньори на „Хаус Маркет България” ЕАД или IKEA of Sweden AB, на Фейсбук, както и на публични органи и/или всякакви други органи с властнически правомощия и техни служители/длъжностни лица.
 3. Личните данни ще се обработват по време на Конкурса до избирането на победители от глобалния етап на Конкурса и до датата, на която започнат продажбите на плюшените играчки (предвидени в т. 5.2.4. от Правилата), включително. Също така, личните данни ще бъдат запазени, докато е необходимо, за да бъдат участниците в Конкурса поканени за участие в конкурса, който ще се проведе следващата година. Първо име, възраст, рисунка, интервю и държава - по отношение на шестимата победители от глобалния етап на Конкурса, ще бъдат запазени от IKEA of Sweden AB, докато това е необходимо за целите на маркетинга и комуникацията на ИКЕА и продуктовата серия SAGOSKATT и ще бъдат споделяни с други компании в IKEA group, Inter IKEA group и съответните франчайзополучатели, като те ще обработват личните данни за същите цели.
 4. Администраторите на личните данни „Хаус Маркет България” ЕАД и IKEA of Sweden AB обработват личните данни въз основа на легитимния си интерес да администрират Конкурса и да могат да се свързват с финалистите/победителите на различните етапи от Конкурса. С включването в Конкурса и предоставянето на необходимите лични данни на нас, всеки участник в Конкурса и неговият родител/настойник потвърждават, че са разбрали, че личните им данни и рисунки ще бъдат обработвани за целите, описани по-горе. Участниците и техните родители/настойници имат право на достъп до личните си данни, имат право да поискат коригиране на неточни/непълни лични данни, изтриване на лични данни и/или ограничаване на обработването на лични данни, както и право да се направи възражение срещу обработването на лични данни и правото на преносимост на лични данни. Всяко от тези права може да бъде упражнено, като се свържете с нас на контактите, посочени в т. 1. от настоящия раздел V.

 

Ако не сте доволни от каквито и да било аспекти на това как събираме и използваме Вашите данни, имате право да подадете жалба до съответния компетентен Надзорен орган. Комисията за защита на личните данни е Надзорният орган на Република България. Данните за контакт с нея са следните:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, GPS координати: N 42.668839 E 23.377495. Център за информация и контакти - тел.: 02/91-53-518. Електронна поща: kzld@cpdp.bg. Интернет страница: www.cpdp.bg

 

 

VI . ДРУГИ

 

 1. ИКЕА не е длъжна да води кореспонденция за и да обсъжда решенията по повод Конкурса, решенията си и определянето на победителите. ИКЕА самостоятелно и изключително взима решения за това кои са победителите от Конкурса, като тези решения са окончателни и не подлежат на дискусии.
 2. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между ИКЕА и участници в Конкурса, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай, че не се постигне съгласие, споровете ще се решават чрез компетентните държавни органи в Република България.
 3. ИКЕА има право по всяко време да прекрати Конкурса, обявявайки това на интернет адрес www.ikeaplay.bg и/или по друг начин, какъвто намери за добре, в случай че настъпи съществено нарушаване на Правилата, има сигнал за извършено престъпление по повод на Конкурса, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица, настъпят форсмажорни обстоятелства или в случай, че прецени това за необходимо според обстоятелствата. В случай че Конкурсът бъде прекратен, ИКЕА не дължи обезщетение на участниците в Конкурса.
 4. ИКЕА си запазва правото да допълва и/или променя Правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на Конкурса, вида и размера на наградите, времето и начина на определяне на финалисти и печеливши. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес www.ikeaplay.bg. 
 5. ИКЕА има право по всяко време да изиска предоставяне на доказателства за самоличността на участник и/или неговия родител/настойник, както и за това, че отговаря на изискванията за участие в Конкурса. Ако такива доказателства не бъдат представени, ИКЕА може да дисквалифицира участник по своя преценка.
 6. Участието в Конкурса не е обвързано с покупката на стоки или услуги.
 7. Всички права и задължения на децата-участници се упражняват от техните родители/настойници.
 8. ИКЕА не носи отговорност за каквито и да е вреди, произтичащи от промяна, отлагане, забавяне или непредоставяне на награди от Конкурса.
 9. ИКЕА не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до уеб адреса www.ikeaplay.bg, невъзможност за качване на рисунки, невъзможност за гласуване за дадена рисунка и всякакви други технически проблеми във връзка с Конкурса. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.
 10. ИКЕА има право да дисквалифицира всеки участник, който не спазва Правилата или не отговаря на условията за участие в Конкурса.
 11. Доколкото на друго място в Правилата не е предвидено нещо друго, всякаква кореспонденция по повод на Конкурса следва да се адресира до ИКЕА на следните контакти: e-mail: info@ikeaplay.bg. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Конкурса, като за целта е необходимо да изпрати писмо на посочения e-mail.

Политика за използване на бисквитки (Cookies)и други средства при посещение на нашия уебсайт

 

В нашия сайт използваме бисквитки (Cookies)

ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД поддържа строга политика за защита на поверителността на посетителите на уебсайта  www.ikeaplay.bg. С настоящото Ви предлагаме повече информация за това как да използваме бисквитките “cookies”, както и други автоматизирани средства, за да съберем конкретна информация относно посетителите на  нашияуебсайт, броя на посетителите на нашия уебсайт, както и най-посещаваните страници на нашия  уебсайт, чрез използване на браузър и всякакво друго средство  за тази цел. Със събирането на тези данни научаваме как да адаптираме по-добре уебсайта ни към посетителите.

 

„Бисквитки“ и други автоматизирани средства за събиране на информация.

 

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на всяко Ваше устройство с използване на браузър, когато посещавате един уебсайт. Можем да използваме „бисквитките“, за да ни информират, например, за това дали сте посещавали уебсайта ни в миналото, или сте нов посетител. „Бисквитките“ могат да подобрят интернет преживяването Ви, съхранявайки предпочитанията Ви посещавайки конкретен уебсайт.

 

Web Beacons

Web beacons (познати също така като Internet tags, pixel tags и clear GIFs)  обикновено са прозрачни графични изображения поставени в един уебсайт. Web beacons се използват в съчетание с „бисквитките“, за да регистрират действията на посетителите в уебсайтовете.

 

IP и URLs адреси

IP адресът е уникален локатор, който използва определени електронни устройства за идентифициране и общуване помежду им в Интернет. Когато

посещавате уебсайтовете ни, можем да видим ΙΡ адреса на устройството, което използвате за свързване с Интернет. Тази информация използваме, за да установим най-общото географско местоположение на устройството и  разберем от кои географски зони са посетителите на уебсайтовете ни.

Тази информация можем да използваме, за да променим начина на представяне на уебсайта ни с цел подобряване на посещаемостта.

 

URL (Uniform Resource Locator / Единен ресурсен локатор) е уникален идентификатор или адрес за всяко устройство в Интернет, по същество става дума за адреса на уебсайта, който посещавате. Тази информация ще използваме, за да установим каква е посещаемостта на уебсайтa както и начина, по който сърфирате в сайта ни.

 

Кои „бисквитки“ използваме?

В нашияуебсайт използваме следните „бисквитки“:

Абсолютно необходими „бисквитки“

Абсолютно необходимите бисквитки са от съществено значение за правилното функциониране на сайта, позволяват ви да преглеждате и използвате неговите функции, като например формуляри за регистрация и изобщо за сигурност. Тези „бисквитки“ не разпознават вашата индивидуална самоличност. Без тези „бисквитки“ не можем да осигурим ефективно функциониране на нашия сайт.

 

Бисквитки за ефективност и анализ

Тези „бисквитки“ събират информация за начина, по който посетителите използват сайта, кои страници посещават най-често и дали получават съобщения за грешки от уеб страници. Тези „бисквитки“ събират обобщена, анонимна информация, която не идентифицира посетителя. Използва се само за подобряване на ефективността на уебсайта  ни и ни позволява да съберем информация за използването от Ваша страна на уебсайта ни, включително съдържанието, което избирате при разглеждането на уебсайта, за да можем да измерим ефективността и взаимодействието  на потребителите с уебсайта, както и да подобрим нашите уебстраници с течение на времето.

Тези „бисквитки“  могат да ни бъдат предоставени от трети лица, доставчици на инструменти за анализ, но се използват само за цели, свързани с нашите уебсайтове.

Например: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs...

 

 

Как можете да деактивирате използването на „бисквитки“?

Ако искате да активирате или  деактивирате използването на „бисквитки“ от настройките на браузъра си, в зависимост от браузъра си, посетете следните уебстраници, за да научите за необходимите действия

 

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835

Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari http://support.apple.com/kb/PH5042

Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677