Общи Условия

Правила за провеждане на Вълшебния конкурс за деца и техните фантастични приятели
1. Организатор на конкурса с рисунки („Конкурса/ът”) е „Хаус Маркет България” АД, ЕИК 200204065, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 216, в сътрудничество с IKEA of Sweden AB, със седалище и адрес на управление Tulpanv 1343, 34 Älmhult, Sweden (наричани общо „ИКЕА“). Включвайки се в Конкурса, участниците и техните родители/настойници се съгласяват с правилата на Конкурса („Правила/та“) и са длъжни да ги спазват във всеки един момент. Правилата на Конкурса може да намерите по всяко време на интернет адрес www.ikeaplay.bg.
2. Участници в Конкурса могат да бъдат само деца на възраст до 12 години (включително), с постоянен адрес в Република България, представлявани от свой родител или настойник. Служители на ИКЕА, членовете на журитата от Конкурса, служителите на рекламните агенции, обслужваща Конкурса, както и членовете на техните семейства, нямат право да участват в Конкурса.

 

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА


1. За да участват в Конкурса, участниците трябва самостоятелно да нарисуват своя фантастичен (въображаем) приятел и да го изпратят на „Хаус Маркет България” АД, чрез своя родител/настойник, както е предвидено в Правилата по-долу.
2. Всеки участник има право да участва в Конкурса само с една рисунка. В случай, че участник е участвал с повече от една рисунка в Конкурса, журито ще избере само една от подадените рисунки и само тя ще бъде оценена.
3. Участниците нямат право да бъдат подпомагани от своите родители/настойници или други лица за създаването на рисунките си.
4. Не се допускат до участие в Конкурса рисунки с нецензурни и/или обидни текстове и изображения, внушаващи и/или изобразяващи насилие, етническа, религиозна, политическа, расова нетърпимост, дискриминация и други подобни.
5. Конкурсът се организира и провежда на два етапа – локален (на територията на Република България) и глобален (на международно ниво).

 


5.1. Локален етап на Конкурса
5.1.1. Локалният етап на Конкурса се провежда в периода 01 ноември 2017 г. – 20 ноември 2017 г., в който участниците, чрез своя родител/настойник, могат да изпращат рисунките си на „Хаус Маркет България” АД. Изпращането на рисунките се извършва по някой от следните начини: - чрез уеб адрес www.ikeaplay.bg; - на място в магазин ИКЕА в гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 216, сектор „Обслужване на клиенти”; - на място в ИКЕА Център за поръчки Варна, бул. „Република“ №55 - на място в ИКЕА Център за поръчки Бургас, Mall Galleria, ниво 1, ул. „Янко Комитов“ №6 В Конкурса участват само рисунки, получени от „Хаус Маркет България” АД най-късно до края на работния ден на магазин ИКЕА (21:00 часа) на 20 ноември 2017 г. Участници с несвоевременно или некоректно/неправилно подадени рисунки се дисквалифицират.
5.1.2. За изпращане на рисунка чрез уеб адрес www.ikeaplay.bg трябва да се посети посочената интернет страницата и рисунката да бъде подадена през формуляра за участие. Изискванията за размер и вид на файла са: формат jpg и големина не повече от 2 МВ.
5.1.3. След приключване на периода за подаване на рисунки, съгласно т. 5.1.1. по-горе от Правилата, се извършва определяне на общо 20 /двадесет/ финалиста от този етап на Конкурса, както е посочено в следващите точки.
5.1.4. В периода 21 ноември 2017 г. – 27 ноември 2017 г. ще се извърши онлайн гласуване чрез бутон Like на уеб адрес www.ikeaplay.bg за всички участници, изпратили рисунки чрез уеб адреса. Гласуването приключва в 23:59 часа на 27 ноември 2017 г. Тримата участници, получили най-много харесвания от проведеното гласуване, автоматично стават финалисти от локалния етап на Конкурса.
5.1.5. Успоредно с онлайн гласуването ще се проведе и избор на още седемнадесет финалисти от 4-членно жури на „Хаус Маркет България” АД. Журито ще избере тези финалисти от всички рисунки, подадени чрез сайта www.ikeaplay.bg и на място в магазин ИКЕА, ИКЕА Център за поръчки Варна и ИКЕА Център за поръчки Бургас. Журито ще избере и петима резервни финалисти. Критериите за оценяване и избор на рисунките са: оригиналност на идеята, творчески подход и изпълнение, приложимост и други по преценка на ИКЕА.
5.1.6. „Хаус Маркет България” АД ще уведоми всички участници, които са станали финалисти в локалния етап на Конкурса, чрез e-mail. Участниците следва в тридневен срок от уведомяването да потвърдят в отговор на изпратения e-mail желанието си за по-нататъшно участие в Конкурса.
5.1.7. В случай, че не може да бъде установен контакт с някой участник-финалист или същият не потвърди по-нататъшното си участие в Конкурса в срока според т. 5.1.7, то неговото място се заема от резервен финалист (съобразно класирането на резервните финалисти от журито).
5.1.8. На 08 декември 2017 г. ще бъдат обявени 20-те финалисти от локалния етап на Конкурса, които ще могат да участват в глобалния етап на Конкурса. Обявяването ще се извърши на уеб адрес www.ikeaplay.bg и/или фейсбук страницата ИКЕА България и/или на уеб адрес www.ikea.bg.
5.1.9. До 11 декември 2017 г. „Хаус Маркет България” АД ще изпрати рисунките на 20-те финалисти към IKEA of Sweden AB с оглед по-нататъшното им участие в глобалния етап на Конкурса.
5.1.10. Регистрационната форма за участие в Конкурса включва имена и рождена дата на детето-участник, имена, телефон и e-mail за контакт с родителя/настойника, наименование и кратко описание на рисунката. По желание може да се попълни и номер на IKEA FAMILY карта, притежавана от родителя/настойника. С подаването на регистрационната форма родителят/настойникът дава съгласието си детето да участва в Конкурса.

 


5.2. Глобален етап на Конкурса
5.2.1. 20-те финалисти от локалния етап на Конкурса участват в глобалния етап, където се определят 5 /пет/ победители общо за всички участващи в Конкурса държави. Победителите се определят от 4-членно жури на IKEA of Sweden AB, състоящо се от специалисти по разработване на продукти за деца – специалист разработване на продукти, инженер разработване на продукти, продуктов дизайнер, специалист снабдяване и доставки, представител на търговски екип. Критериите за оценяване и избор на рисунките са уникалност, търговски потенциал, възможност за изработване на плюшена играчка по рисунката, оригиналност и други по преценка на ИКЕА.
5.2.2. Финалистите от локалния етап на Конкурса, които са избрани за победители от глобалния етап на Конкурса, ще бъдат уведомени за това по e-mail и/или телефон.
5.2.3. През месец февруари 2018 г.IKEA of Sweden AB ще обяви 5-имата победители от глобалния етап на Конкурса. Победителите, заедно с рисунките им, ще бъдат публикувани в пресата (вестници, списания, в т.ч. електронни, и т.н.) и по всякакви други начини (интернет страници, фейсбук страници и т.н.), каквито ИКЕА намери за добре.
5.2.4. На база рисунките на победителите ИКЕА желае да разработи и произведе лимитирана серия плюшени играчки, които да се продават в магазини ИКЕА. През ноември 2018 г. лимитирана серия плюшени играчки, изработени на база рисунките на победителите от глобалния етап на Конкурса, ще бъдат пуснати в продажба в магазини ИКЕА. При условие, че не може да бъде произведена плюшена играчка на база рисунката да даден участник, ИКЕА има право да не произведе тази играчка и да я замени с друга, базирана на друга рисунка от Конкурса.
5.2.5. ИКЕА ще дарява пълната сума от приходите от всички продадени плюшени играчки от произведената лимитирана серия SAGOSKATT за цели, избрани изключително от ИКЕА, в полза на проекти, подкрепящи правото на децата да играят и да се развиват. Сумата на дарението може да бъде променяна по усмотрение на ИКЕА.

 

III. НАГРАДИ


1. Всеки участник в локалния етап на Конкурса получава сертификат за участие, който се изпраща на предоставения в регистрационната форма за участие e-mail.
2. През м. декември 2017 г. ще бъде проведено официално награждаване и изложба на рисунките на 20-те финалисти от локалния етап на Конкурса. На събитието на всеки участник-финалист, чрез родителя/настойника, ще бъде връчен сертификат за финалист в Конкурса (в допълнение към сертификата за участие по т. 1). Присъствието на родител/настойник на събитието е задължително условие. „Хаус Маркет България” АД ще уведоми предварително по e-mail, телефон или друг подходящ начин финалистите за мястото и часа на провеждане на събитието.
3. Ако участник бъде определен за победител в глобалния етап от Конкурса, той ще получи една плюшена играчка от модела изработен по неговата рисунка. ИКЕА допълнително ще уведоми такъв участник за начина, датата и мястото на получаване на тази награда.
4. Наградите не подлежат на договаряне и правото за получаването им не може да се прехвърля на трети лица. Не може да се получават пари вместо или срещу награди. ИКЕА си запазва правото да замени дадена награда с друга или с еквивалента стойност, по своя преценка, в случай на обстоятелства извън контрола на ИКЕА. Всички и всякакви евентуално дължими данъци във връзка с наградата са за сметка на получателя на наградата.
5. ИКЕА си запазва правото да избере друг победител и да даде наградата на друго лице в случай, че има основателни съмнения, че даден участник е участвал в Конкурса по несъвместим с Правилата начин или начин, който ИКЕА счете за неподходящ, противозаконен или неморален.

 

IV. ЛИЧНИ ДАННИ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ


1. Включвайки се в Конкурса, участниците и техните родители/настойници, се съгласяват доброволно да предоставят свои лични данни – имена и рождена дата на детето-участник, имена, телефон и e-mail за контакт с родителя/настойника, както и други, които могат да бъдат необходими. Участниците се съгласяват, че ИКЕА може да обработва предоставените, във връзка с участието в Конкурса, лични данни за целите на: организацията и провеждането на Конкурса; обявяването на финалистите и победители и осъществяване на връзка с тях; получаването на наградите; изработването, рекламирането, маркетинга и реализацията на плюшените играчки от Конкурса и т.н. С участието в Конкурса участниците и техните родители/настойници се съгласяват, че във връзка с обработването на личните данни за посочените цели, ИКЕА може да предоставя тези данни на трети лица, с които ИКЕА си сътрудничи, работи или има други отношения (в т.ч. дружества от групата на ИКЕА). С участието в Конкурса участниците и техните родители/настойници се съгласяват ИКЕА да публикува техните лични данни на: интернет адрес www.ikeaplay.bg и други интернет адреси притежавани или ползвани от ИКЕА; фен страницата ИКЕА България във Фейсбук и на други фен страници, ползвани от ИКЕА; в пресата – всякакви вестници, списания, в т.ч. електронни, и т.н.; всякакви медийни канали – в т.ч. телевизионни, интернет базирани и т.н.; по всякакъв друг начин, форми и носители. Участниците и техните родители/настойници изрично дават съгласие ИКЕА да предоставя личните им данни, във връзка с горепосочените цели, в държави – членки на Европейския съюз, държави – членки на Европейското икономическо пространство, както и в която да е друга трета държава (в т.ч. Китай, Турция).
2. Всички рисунки, подадени за участие в Конкурса, трябва да бъдат оригинални творби на участниците. Участниците чрез своите родители/настойници декларират, че са автори/носители на авторските права върху всяка рисунка, която изпращат за участие в Конкурса. Участниците декларират, че не са отстъпвали изключителното право за използване изпращаните рисунки на трети лица. С изпращането на съответната рисунка участникът отстъпва на ИКЕА изключителното право да използва рисунката, в т.ч. възпроизвеждане, разпространение сред неограничен брой лица на оригинал или екземпляри, излъчване по безжичен път, предаване и препредаване по кабел, публично показване, преработка, предлагане по безжичен път или по кабел на достъп до неограничен брой лица до снимките или части от тях по начин, който позволява достъпът да бъде осъществяван от място и по време избрани индивидуално от всяко лице, както и по начините, посочени в предходната точка. Изключителните права се отстъпват за максимално допустимия от закона срока. ИКЕА не дължи възнаграждение на участниците във връзка с използването на изпращаните от тях рисунки. С изпращането на рисунките и регистрацията в Конкурса, рисунките стават изключителна собственост на ИКЕА, без да се дължи каквото и да е възнаграждение на участниците. ИКЕА не дължи връщане на участниците на предоставени рисунки, в т.ч. на оригинални екземпляри, при никакви обстоятелства.
3. Всички и всякакви права върху дизайна на плюшените играчки, създадени на база рисунките, са изключително притежание и собственост на ИКЕА. На участниците не се дължи никакво обезщетение или възнаграждение във връзка с използването на рисунките им, изработването и реализацията на плюшените играчки и въобще във връзка с Конкурса.

 

V. ДРУГИ


1. ИКЕА не е длъжна да води кореспонденция за и да обсъжда решенията по повод Конкурса, решенията си и определянето на победителите. ИКЕА самостоятелно и изключително взима решения за това кои са победителите от Конкурса, като тези решения са окончателни и не подлежат на дискусии.
2. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между ИКЕА и участници в Конкурса, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай, че не се постигне съгласие, споровете ще се решават чрез компетентните държавни органи в Република България.
3. ИКЕА има право по всяко време да прекрати Конкурса, обявявайки това на интернет адрес www.ikeaplay.bg и/или по друг начин, какъвто намери за добре, в случай че настъпи съществено нарушаване на Правилата, има сигнал за извършено престъпление по повод на Конкурса, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица, настъпят форсмажорни обстоятелства или в случай, че прецени това за необходимо според обстоятелствата. В случай, че Конкурсът бъде прекратен, ИКЕА не дължи обезщетение на участниците в Конкурса.
4. ИКЕА си запазва правото да допълва и/или променя Правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на Конкурса, вида и размера на наградите, времето и начина на определяне на финалисти и печеливши. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес www.ikeaplay.bg.
5. ИКЕА има право по всяко време да изиска предоставяне на доказателства за самоличността на участник и/или неговия родител/настойник, както и за това, че отговаря на изискванията за участие в Конкурса. Ако такива доказателства не бъдат представени, ИКЕА може да дисквалифицира участник по своя преценка.
6. Участието в Конкурса не е обвързано с покупката на стоки или услуги.
7. Всички права и задължения на децата-участници се упражняват от техните родители/настойници.
8. ИКЕА не носи отговорност за каквито и да е вреди, произтичащи от промяна, отлагане, забавяне или непредоставяне на награди от Конкурса.
9. ИКЕА не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до уеб адреса www.ikeaplay.bg, невъзможност за качване на рисунки, невъзможност за гласуване за дадена рисунка и всякакви други технически проблеми във връзка с Конкурса. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.
10. ИКЕА има право да дисквалифицира всеки участник, който не спазва Правилата или не отговаря на условията за участие в Конкурса.
11. Всякаква кореспонденция по повод на Конкурса следва да се адресира до ИКЕА на следните контакти: e-mail ikeaplay@ogilvy.bg. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Конкурса, като за целта е необходимо да изпрати писмо на посочения e-mail.